TabTopbar

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp

22 ธ.ค. 2559
5076 times


  บริษัท โกลบอล อินเตอร์คัลเชอรัล เอ็กซ์เชนจ จำกัด (GIE) ผู้ให้บริการด้านการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดโครงการ English Camp ในรูปแบบของ English Over Nights Camp ภายใต้โครงการ English On Tour ซึ่งเป็นค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ภายในค่ายประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ความกล้าแสดงออก รวมทั้งกิจกรรมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยมีการทำประกันอุบัติเหตุแก่ผู้เข้าร่วมค่าย และส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ตลอดระยะเวลาในค่าย Staff ทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อการกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะทางด้านการฟังและการพูด กับเจ้าของภาษาผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ Brookside Valley Resort จ.ระยอง

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Rate this item
(1 Vote)