TabTopbar

ติวแนวข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง และแผนก English Programme

22 ธ.ค. 2559
2014 times


วันอังคาร ที่ 6 และ วันพุธ ที่ 7 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 งานแนะแนว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมติวแนวข้อสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง และแผนก English Programme โดยมีรายชื่อติวเตอร์ ดังนี้

- วิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ภาณุวัฒน์ จิมมาลี
- วิชาภาษาไทย โดย อาจารย์ปรัชญา ใจภักดี
- วิชาสังคมศึกษา โดย อาจารย์เกียรติพงษ์ นุ่มแนบ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Rate this item
(0 votes)