TabTopbar

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

10 มิ.ย. 2560
3609 times

 

   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วยอแซฟฯ แห่งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานในวจนพิธีกรรม และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมต่างๆในการปฐมนิเทศ อันได้แก่ แนะนำงานวิชาการ งานหลักสูตร/วัดผล โดย มาสเตอร์สมยศ อมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, แนะนำงานธุรการ การเขียนใบคำร้องต่างๆ โดยมิสลัดดา เหลืองศศิพงษ์ และ แนะนำงานปกครอง งานกิจการนักเรียน โดย มาสเตอร์ บุญฤทธิ์ เจริญแสง จากนั้น เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างสนุกสนาน ณ หอประชุมทางเชื่อม อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

   วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในภาคเช้าเป็นวจนพิธีกรรม และแนะนำส่วนงานต่างๆ จากนั้นภาคบ่าย เป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย สังฆานุกรวรัญญู นางาม จิตตาภิบาล ในช่วงท้ายมีการผูกข้อมือรับขวัญโดยคุณครูประจำชั้น และคุณครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการต้อนรับสู่การเป็นลูกยอแซฟฯ อย่างอบอุ่น

   วันศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เริ่มต้นกิจกรรมภาคเช้าด้วยวจนพิธีกรรม และการแนะนำส่วนงานต่างๆ ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมรับน้องของแต่ละแผนการเรียน ให้นักเรียนได้ทำความรู้จัก และเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงชีวิตมัธยมศึกษาตอนปลาย แห่งรั้วยอแซฟฯอย่างมีความสุข และประสบกความสำเร็จ

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ชมภาพทั้งหมด ได้ที่ :

ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://www.facebook.com/1611563765750447/photos/?tab=album&album_id=1880986518808169

ปฐมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://www.facebook.com/1611563765750447/photos/?tab=album&album_id=1881087728798048
https://www.facebook.com/1611563765750447/photos/?tab=album&album_id=1881099148796906

Rate this item
(0 votes)