TabTopbar

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพื่อขอพระพรโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2560

10 มิ.ย. 2560
894 times

 

   วันศุกร์ ที่ 2 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพื่อขอพระพรโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 (ต้อนรับคณะผู้บริหาร พระสงฆ์ใหม่ ซิสเตอร์ใหม่ เซอร์ใหม่) โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ตามระดับชั้น ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. นักเรียนระดับอนุบาล 3 จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนกร่วมพิธีฯ โดยมี บาทหลวงวิทยา ลัดลอย ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

รอบที่ 2 เวลา 10.30 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนกร่วมพิธีฯ โดยมี บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

   
ในพิธีฯ มีการต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ อันได้แก่ บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, บาทหลวงวิทยา ลัดลอย ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ, บาทหลวงวรัญญู นางาม จิตตาภิบาล, ซิสเตอร์สุปาณี สุขถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน และงบประมาณ, ซิสเตอร์เทวา สร้างสุขดี, ซิสเตอร์อาภรรัตน์ เสนางค์นารถ และเซอร์ไอด้า กล้าณรงค์การ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกสามัญหญิง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2


t01

t02

t03

t04

t05

t07

t08

t09

t10

t11


Rate this item
(0 votes)