TabTopbar

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี พ.ศ. 2560 (World Blood Donation Day 2017)

20 มิ.ย. 2560
967 times


   เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี พ.ศ. 2560 (World Blood Donation Day 2017) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นผู้ให้ จึงได้ร่วมมือกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต สมกับคำขวัญของ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี พ.ศ. 2560 คือ What can you do ? Give blood. Give now. Give often: ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ... คุณทำได้ ! โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของการเป็นผู้ให้ สุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

Rate this item
(0 votes)