TabTopbar

ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2

17 พ.ย. 2560
659 times

วันศุกร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นำโดย บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้จัดการโรงเรียนฯ, บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, มาเซอร์ซองตาล ตรีว่าอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ, คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ พร้อมทั้ง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ รอบที่ 2 โดยใช้สถานที่ คือ แผนกสามัญชาย และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ นายวิชัย สายรวมญาติ ประธานกรรมการ , คุณกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ กรรมการ , คุณไชยากาล เพชรชัด กรรมการ, คุณสุนทรี หิมารัตน์ กรรมการ , คุณชวิศาณัฏฐ์ รัตนคเชนทร์ กรรมการและเลนานุการ และคุณสุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้ช่วยเลขานุการ

ในพิธีเปิด ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แนะนำคณะกรรมการ และชมการแสดงต้อนรับบาสโลบและกองเชียร์แต่ละสี และร่วมรับชมวิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน พร้อมผลการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน

โดยการประเมินด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน, ด้านที่ 2 การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ, ด้านที่ 3 การบริหารการจัดการ, ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน, ด้านที่ 5 บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการได้รับชมการนำเสนอเอกสาร, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากทุกแผนก พร้อมนักเรียนบรรยาย รวมถึงได้สัมภาษณ์ สอบถามโดยตรงกับ เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เรียน และความสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน ดังนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ผู้แทนชุมชน (สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดนครปฐม), สถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว, เครือข่ายผู้ปกครอง ทุกแผนก นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกแผนก รวม ชุดการแสดง ดังนี้ จินตลีลาเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย, จินตลีลาเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง, ลีลาศประกอบเพลงพรหมลิขิต, ระบำขวัญชาติธงชัยและบรรเลงดนตรีไทย, แสดงวงโปงลาง และเชิ้งตังหวาย, ศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย และจินตลีลา ประกอบการแปรอักษรเพลงผู้ปิดทองหลังพระ

ในการประเมิน และคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้น ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับจังหวัด, ระดับกลุ่มจังหวัด และจะต้องผ่านการดำเนินการประเมินโดยหน่วยงานตามลำดับ ดังนี้ คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา, คณะกรรมการระดับจังหวัด, คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด, คณะกรรมการดำเนินงานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คณะกรรมการอำนวยการ และกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ คุณภาพการศึกษาเป็นคำที่มีความหมายกว้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักการศึกษา ว่าจะมองในมิติใด แต่ส่วนใหญ่มักมองใน 3 มิติ ดังนี้ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ใน การจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา, คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน และ คุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ อาจหมายรวมถึง ความคาดหวังของชุมชน เห็นได้จากการที่มีการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาร่วมกันและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

01


02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Rate this item
(0 votes)