TabTopbar

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

17 พ.ย. 2560
610 times

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นผู้ให้ จึงได้ร่วมมือกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต สมกับคำขวัญของ วันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี พ.ศ. 2560 คือ What can you do ? Give blood. Give now. Give often: ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ... คุณทำได้ ! โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มของการเป็นผู้ให้ สุขใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01


02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Rate this item
(0 votes)