TabTopbar

กิจกรรม"ประชุมใหญ่ผู้บริหาร"

27 มิ.ย. 2561
274 times

   วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการประชุมและนโยบายการจัดการศึกษาของฝ่ายการศึกษาฯ การนำเสนอ กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานจิตตาภิบาล และกลุ่มงานอำนวยการ ประจำปีการศึกษา 2561 จากนั้น พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองหิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์ และนักบวช พิธีมอบรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหารและครูดีเด่น มอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการสายการสอน ตรูจิตตาภิบาลชำนาญการ มอบโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net สูงกว่าระดับประเทศ ณ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม

12

3

6

7

8

9

10

11

 

13

14

Rate this item
(0 votes)