TabTopbar

กิจกรรม"พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"

29 มิ.ย. 2561
432 times

     วันที่ 16 มิถุนายน 2561 การให้ความรู้หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯการให้ความรู้หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้กับครู อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 16 มิ.ย. 61 ณ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
   โดยในครั้งนี้มีคุณครู/อาจารย์/นักเรียนเข้ารับการอบรมประมาณ 260 คน (ครู/อาจารย์ 90 คน นักเรียน 170 คน) จากโรงเรียน 29 แห่ง วจนพิธีกรรมเปิดโดยบาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการสภาฯพิธีเปิดและให้โอวาทโดย ดร.ประวิช รัตนเพียร กกต.

3.

1

2

 

4

5

6

7

8

9

10

11

Rate this item
(0 votes)