TabTopbar

"กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา "

06 ส.ค. 2561
242 times

   วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มาสเตอร์ขวัญชัย แซ่เล้า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นำปัจจัยไทยธรรมไปถวายวัดในชุมชน เทศกาลวันอาสาหฬบูชา - วันเข้าพรรษา และนำเทียนไปจำนำพรรษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เรียนรู้ศาสนพิธี การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ วัดสรรเพชญ ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10