TabTopbar

"กิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ 2561"

07 ส.ค. 2561
728 times

   วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ นิทรรศการความเป็นมา ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 และการแสดงละครในวรรณคดีไทย จากคณะการแสดง ”ละครมรดกใหม่” แบ่งเป็น 3 รอบการเข้าชมดังนี้ รอบที่ 1 ระดับประถม 4-6 เรื่อง สังข์ทอง รอบที่ 2 ระดับมัธยม 1-3 เรื่อง พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร รอบที่ 3 ระดับมัธยม 4-6 เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะมังกุหนิง ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23

9

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

 

 

Rate this item
(0 votes)