TabTopbar

"กิจกรรมวิชาการสัญจร ม.1"

21 ส.ค. 2561
909 times

   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ สัทธา อุทยานไทย และวัดพระศรีอารย์ ราชบุรี

1

3

4.

5

6

7

8

9

10

2

Rate this item
(0 votes)