TabTopbar

"กิจกรรมวิชาการสัญจร ม.2"

22 ส.ค. 2561
941 times

   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ หมู่บ้านโปรตุเกส วัดพระศรีสรรเพชญ วิหารมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Rate this item
(1 Vote)