TabTopbar

"กิจกรรมวิชาการสัญจร ม.5"

25 ส.ค. 2561
967 times

   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

1

2

3

4

6

7

8

9

Rate this item
(1 Vote)