TabTopbar

"กิจกรรมวิชาการสัญจร ม.6"

26 ส.ค. 2561
961 times

   วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี และพระราชวังรามนิเวศน์ เพชรบุรี

3

2

4

5

6

7

8

9

1

Rate this item
(0 votes)