TabTopbar

"พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)"

28 ส.ค. 2561
849 times

   วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ระหว่าง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กับ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าววัตถุประสงค์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน พร้อมการแสดง 2 ชุด ชุดที่ 1 B – Boy ชุดที่ 2 JS Cover Dance จากนั้นคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลง บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เซอร์ชอง – บัปตีส สุดประเสริฐ อธิการิณี และรองผู้อำนวยการแผนกสามัญหญิง ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นางสาวรักเกล้า ตั้งกุลพานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดบรรยายให้ความรู้ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา แนะนำคณะต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ณ อาคารนักบุญยอห์นปอลที่ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Rate this item
(0 votes)