TabTopbar

"ประเมินภายในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์"

22 พ.ย. 2561
622 times

     วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร และครูจากฝ่ายการศึกษาฯ มาประเมินภายในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จากโครงการอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Rate this item
(0 votes)