TabTopbar

"กิจกรรมวันลอยกระทง"

27 พ.ย. 2561
3491 times

     วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียน และชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการประกวดนางนพมาศ สุภาพบุรุษกระทง ประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และการประกวดวาดภาพ STREET ART นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน  ณ ลานหน้าอาคารนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

 

Rate this item
(0 votes)