TabTopbar

"ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์"

17 ม.ค. 2562
166 times

     วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 บาทหลวง ดร.อิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์และให้แนวทางในการมาที่ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้แก่ นางสาวกรวีร์ ทุนบุญ นางสาวธิดารัตน์ อันแสน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ นายธนัท วงศ์สิทธิพร นายสุยาวรรณ ฉายวิโรจน์ นายวิวัฒน์ จันทร์ชาวนา นางสาวแพรพลอย สุนทร นางสาววริษา คุณาธรมงคล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการปฎิบัติงาน ณ สถานประกอบการจริง เป็นแนวทางเสริมสร้างทักษะมนุษยสัมพันธ์ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารี

 2

3

4

5

6

7

8

9

Rate this item
(0 votes)