TabTopbar

"นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา"

11 ม.ค. 2562
180 times

     วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาเยี่ยมเยีอนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและสนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ เซอร์ชอง-บัปตีส สุดประเสริฐ อธิการิณีและรองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับเตรียมพร้อมรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา (เวลา 8.30 – 13.30 น.) ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Rate this item
(0 votes)