TabTopbar

8/3/62 จาริกแสวงบุญ เส้นทางที่ 4 กาญจนบุรี

13 มี.ค. 2562
400 times

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการจาริกแสวงบุญ เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายจิตตาภิบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน มีจิตใจผ่องใสและเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยแบ่งเป็น 6 สาย เส้นทางที่ 4 กาญจนบุรี วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง วัดม่วง วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง วัดถ้ำเสือ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี วัดไร่แตงทอง ตลาดทางรถไฟสายมรณะ

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

Rate this item
(0 votes)