TabTopbar

8/3/62 จาริกแสวงบุญ เส้นทางที่ 5 กรุงเทพมหานคร

13 มี.ค. 2562
612 times

     วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 โครงการจาริกแสวงบุญ เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายจิตตาภิบาล มีจุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน มีความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน มีจิตใจผ่องใสและเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยแบ่งเป็น 6 สาย เส้นทางที่ 5 กรุงเทพมหานคร วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วัดคอนเซปชัญ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ตลาดบางลำพู

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rate this item
(0 votes)