TabTopbar

23-3-62 จำหน่ายเสื้อผ้า – ชุดนักเรียน และหนังสือเรียน

25 มี.ค. 2562
777 times

     วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดจำหน่ายเสื้อผ้า – ชุดนักเรียน ณ โถงอาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 หนังสือเรียน และรับสมุดพกรับที่คุณครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์อาคารยอแซฟ และระดับมัธยมศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rate this item
(0 votes)