TabTopbar

3/4/62 ม.1 - ม.3 ทัศนศึกษา ณ Dream World

22 เม.ย. 2562
111 times

     วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน” การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเกิดความรัก ความภูมิใจ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ของตนเอง ที่ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดย ม.1 - ม.3 ไปทัศนศึกษา ณ Dream World

2

3

04

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)