TabTopbar

3/4/62 ม.4 - ม.6 ทัศนศึกษา ณ The Resort Water Park

22 เม.ย. 2562
95 times

     วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดกิจกรรม “ทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน” การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเกิดความรัก ความภูมิใจ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ของตนเอง ที่ทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็นเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดย ม.4 - ม.6 ไปทัศนศึกษา ณ The Resort Water Park ราชบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

 

Rate this item
(0 votes)