TabTopbar

5/6/62 World Environment Day 2019

06 มิ.ย. 2562
1215 times

     วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดโครงการ JS รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมีการให้ความรู้จากรายการ JS ON AIR วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2019) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 “ Beat Air Pollution : หยุดหมอกควัน และอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ตัวแทนคณะครู และนักเรียนเดินรณรงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ณ บริเวณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Rate this item
(0 votes)