TabTopbar

8/6/62 การประชุมผู้ปกครองและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

10 มิ.ย. 2562
486 times

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 การประชุมผู้ปกครองและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ผู้ปกครองลงทะเบียน รับบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมหย่อนบัตรเลือกตั้ง ณ อาคารนักบุญยอห์นปอล ที่ 2  คุณสุภาพ โตรักษา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 เซอร์ชอง-บัปตีส สุดประเสริฐ อธิการิณีและรองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง กล่าวในหัวข้อ “ความสำเร็จของลูกอยู่ที่ไหน”  บาทหลวง สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แถลงนโยบายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562  ฝ่ายวิชาการโรงเรียน นำเสนอแนวทางและผลพัฒนาการผู้เรียน และฝ่ายกิจการนักเรียนนำเสนอขอบข่ายการดูแลนักเรียน  เมื่อเสร็จพิธีการบนหอประชุมใหญ่ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 หลังจากนั้นผู้ปกครองพบคุณครูประจำชั้น คุณครูผู้ช่วยที่ห้องเรียน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของนักเรียน และเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

12

11

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

Rate this item
(0 votes)