TabTopbar

13/6/62 "พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6"

14 มิ.ย. 2562
515 times

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บาทหลวงวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธานเสกหนังสือ ร่วมกับ คณะพระสงฆ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ในงาน "พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6" เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู จากนั้นประธานในพิธีให้โอวาทกับนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

2

3

4

5

6

7

8

9

 

11

10

12

13

14

15

16

17

Rate this item
(1 Vote)