TabTopbar

13/6/62 "พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6"

14 มิ.ย. 2562
775 times

     วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บาทหลวงวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธานเสกหนังสือ ร่วมกับ คณะพระสงฆ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ในงาน "พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6" เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" เพื่อต้อนรับเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู จากนั้นบาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กล่าวให้โอวาท ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

3

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Rate this item
(0 votes)