TabTopbar

26/6/62 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

27 มิ.ย. 2562
911 times

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นภายในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้ทราบถึงผลกระทบและข้อเสียที่จะตามมา โดยมีการจัดทำป้ายรณรงค์ออกประกาศเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงให้เห็นโทษและผลเสียของยาเสพติด สำหรับความเป็นมาของวันต่อต้านยาเสพติดตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญสากล หรือก็คือ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) โดยมี นายดาบตำรวจ จันดา จันทร์ยศ “ครูแด” ประจำสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว และคณะ มาให้ความรู้กับนักเรียน ในโอกาสนี้ มาสเตอร์คธาศักดิ์ กิจประเสริฐ กล่าวขอบคุณวิทยากร ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Rate this item
(0 votes)