TabTopbar

26/6/62 สุนทรียรส...เอกกวีสุนทรภู่

27 มิ.ย. 2562
556 times

   วันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทยในโอกาสต่อไป กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมประกวด การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพ การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพประกอบคำประพันธ์ และการแสดงละคร ที่เกี่ยวกับประวัติ ผลงานของสุนทรภู่ ซึ่งมีคณะครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดกิจกรรม นางสาวนิรมล ประเสริฐศรี ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อ คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ประธานในพิธีเปิดฯ และมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดี ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

2

4

5

6

7

8

9

10

12

13

 

Rate this item
(0 votes)