TabTopbar

28/6/62 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี NITTAYO’S PRIZE 2018

01 ก.ค. 2562
1106 times

     วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี NITTAYO’S PRIZE 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรม มิสปิลันญา วงศ์บุญ กล่าวรายงาน คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ประธานในพิธี มอบโล่รางวัล มอบรางวัลเหรียญทอง มอบรางวัลเหรียญเงิน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น ป.1-ป.2 แผนกสามัญชาย/แผนกEnglish Programme จำนวน 173 คน คุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น ป.3-ป.6 แผนกสามัญชาย/แผนกEnglish Programme จำนวน 200 คน คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น ม.1-ม.3 และมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้นม.4-ม.5 แผนกสามัญชาย/แผนกEnglish Programme จำนวน 151 คน เซอร์กัลลิสตัส อินพาเพียร มอบรางวัลเหรียญทอง มอบรางวัลเหรียญเงิน และมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น ป.1-ป.6 แผนกสามัญหญิง จำนวน 171 คน เซอร์ชอง-บัปตีส สุดประเสริฐ มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีชั้น ม.1-ม.5 แผนกสามัญหญิง จำนวน 121 คน คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา มอบรางวัลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 13 คน พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองที่บุตรหลานได้รับรางวัล หลังจากนั้นถ่ายภาพหมู่รวมกันหลังจบพิธี ณ อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

001

1

2

03

003

3

5

04

6

7

8

9

10

11

011

12

13

14

15

16

23

24

25

26

 

Rate this item
(1 Vote)