TabTopbar

5-6/8/62 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1/2562

05 ส.ค. 2562
614 times

วันที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม (ครบรอง 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย โดย ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้บังคับการค่ายงานชุมนุม กล่าวว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายจำนวน 236,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนให้ลูกเสือทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ลูกเสือสำรองได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเสือ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 1,100 คน ซึ่งอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

19

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Rate this item
(0 votes)