TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project Grade 1 - 3

07 ส.ค. 2562
842 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนแผนก English Programme ระดับชั้น Grade 1-3 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

Rate this item
(0 votes)