TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ป.4

07 ส.ค. 2562
518 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำดอนหวาย และบ้านศาลาดิน ศาลายา จ.นครปฐม

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Rate this item
(0 votes)