TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ม.1

07 ส.ค. 2562
491 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ สัทธา อุทยานไทย และวัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี

4

5

6

9

10

 

12

13

14

15

16

20

21

23

25

27

28

 

Rate this item
(1 Vote)