TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ม.2

07 ส.ค. 2562
516 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ - วิหารมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

Rate this item
(0 votes)