TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ม.4

07 ส.ค. 2562
591 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และวัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rate this item
(0 votes)