TabTopbar

11/11/62 กิจกรรมวันลอยกระทง

11 พ.ย. 2562
379 times

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำภายในโรงเรียน และชุมชน อีกทั้งให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และเทพบุตรยอแซฟ การประกวดวาดภาพ STREET ART ประกวดการประดิษฐ์กระทง ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงาน โดยมีคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และคุณพ่อวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน ณ ลานหน้าอาคารนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Rate this item
(1 Vote)