TabTopbar

3/3/63 Professional Learning Community : PLC

19 มี.ค. 2563
360 times

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community :  1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10)” โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา และสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมแผนก EP.

#โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน