TabTopbar

4/3/63 National Test

19 มี.ค. 2563
190 times

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะครูได้ตรวจสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มาสอบ NT ทุกคนก่อนเข้าห้องสอบว่ามีนักเรียนคนใดป่วยหรือมีไข้ โดยทำการวัดไข้ให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งให้ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ และได้เน้นย้ำนักเรียนทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันฝุ่น PM.2.5 และการติดเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในโอกาสนี้ ยินดีต้อนรับ นายไชยากาล เพชรชัด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ได้มาเยี่ยมชมบรรยากาศการสอบ NT ของนักเรียน การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

#โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

  1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14