TabTopbar

3/6/2563 กำหนดและรับฟังมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 สำหรับการดูแลนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน

03 มิ.ย. 2563
316 times
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนชุมชน อสม. ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันกำหนดและรับฟังมาตรการต่างๆ ของทางโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 สำหรับการดูแลนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน
2563 06 03 1

2563 06 03 2

2563 06 03 3

2563 06 03 4

2563 06 03 5

2563 06 03 6

2563 06 03 7

2563 06 03 8

2563 06 03 9

2563 06 03 10
 
Rate this item
(1 Vote)