TabTopbar

ฝ่ายวิชาการ

21 ม.ค. 2559
8428 times

 

Visions
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  เรียนรู้อย่างยั่งยืน  มีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นสากล  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย


Missions
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Strategy
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการตามหลักสูตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
- พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Goal
- ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพทางด้านวิชาการตามหลักสูตร 
- ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
- ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Data

 

 

 

Academic Department structure

Rate this item
(3 votes)