TabTopbar

ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย

01 พ.ย. 2564
6164 times

กำแพง
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์จัดการศึกษาตามอัตลักษณ์คาทอลิก บริหารด้วยระบบบริหารคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ผู้เรียนโดดเด่น ด้านคุณธรรม-จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ และเทคโนโลยีมีทักษะชีวิต ทักษะทางภาษามุ่งสู่ ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย


ภารกิจ

-ด้านผู้เรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ ใช้ภาษาในการสื่อสาร มีความเชี่ยวชาญการใช้ เทคโนโลยี ในการค้นคว้า เพื่อสร้างนวัตกรรม คิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี มีทักษะการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง เหมาะสมกับความ เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

-ด้านครูและบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณสมบัติตรงตาม มาตรฐานวิชาชีพครู จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถใช้ภาษา ในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณของความเป็นครู และ ส่งเสริมขวัญกำลังใจให้บุคลากรตามความเหมาะสม ของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน

-ด้านสถานศึกษา ส่งเสริมการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม ควบคู่ กับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ทั้งภายในและ ภายนอก พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานศึกษาส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกเพื่อให้เยาวชนชายคาทอลิกที่มีกระแสเรียกได้ พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำคาทอลิก พร้อมทั้งมีหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตรที่เข้มข้น เหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของชุมชน มีการส่งเสริมการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาความ พร้อมด้านภาษาและด้านอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ การเป็นพลเมืองโลก

กลยุทธ์
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาของรัฐ มี ผลงานเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ และ ต่างประเทศ

ข้อมูล

 

โครงสรางNELC web 01

Rate this item
(3 votes)