TabTopbar

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

21 ม.ค. 2559
4438 times

 

Visions
- ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล


Missions

- ควบคุม กำกับติดตาม และตรวจสอบ การบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ดำเนิน ไปอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

- พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

Strategy
- ส่งเสริมและพัฒนาให้แต่ละหน่วยงานภายในโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
- ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Goal

- โรงเรียนได้รับการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ในด้านการบริหารจัดการให้ สามารถดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้

บุคลากรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- มีการดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการตรวจประเมินภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

Data

 

 แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายมาตรฐาน

Standard Department Structure

นโยบายคุณภาพ

OK2 1

 

Rate this item
(1 Vote)