TabTopbar

ฝ่ายกิจการนักเรียน

21 ม.ค. 2559
18149 times

 

กาญจนบุรี
ฝ่ายบริหารโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีระเบียบวินัยมีใจระเบียบความเป็นไทยพร้อมพัฒนาทักษะ


ภารกิจ
- ฝึกให้ผู้เรียนมีที่นั่งที่ดีงามมีห้องฝึกอบรมฝึกตามระเบียบและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
- ให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและอื่น ๆ ๆ ของโรงเรียน
- สนับสนุนให้เกิดการประสานความเป็นธรรมกับผู้เรียนเก่าโต๊ะทำงานและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

กลยุทธ์
- พัฒนาและพัฒนาให้ผู้เรียนมีหนังสือที่ดีมีห้องประชุมระเบียบวินัยในการปฏิบัติตามระเบียบและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
- พัฒนาและพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามความสามารถของหนังสือที่ดีมีส่วน ร่วมกิจกรรมด้านล่างชุมชนและกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน
- สนับสนุนให้เกิดการประสานความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้เรียนผู้เรียนเก่าและทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
- สนับสนุนและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขนิสัยกาย และสุขภาพจิตที่ดี

เป้าหมาย
- ผู้เรียนมีที่นั่งที่ดีงามมีห้องฝึกระเบียบวินัยปฏิบัติตามระเบียบและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามความสามารถของผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านล่างและอื่น ๆ ๆ ของโรงเรียน
- ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการประสานความเข้าใจกับผู้เรียนเก่าและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีความสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ข้อมูล

 

st กจการนกเรยน64

 

Rate this item
(5 votes)