TabTopbar

ฝ่ายกิจการนักเรียน

21 ม.ค. 2559
9403 times

 Student Affairs Structure web

Visions
ฝ่ายกิจการนักเรียน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของสังคม  มีระเบียบวินัย มีใจสาธารณะสร้างสรรค์ความเป็นไทย  พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง


Missions
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน
- สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

Strategy
- ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ ตนตามกฎระเบียบและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน
- สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Goal
- ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
- ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน
- ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

Data

Rate this item
(3 votes)