TabTopbar

ฝ่ายจิตตาภิบาล

21 ม.ค. 2559
11457 times

 


วิสัยทัศน์
มีลีนำชีวิตโดยงัดพระวิหารเจ้าเป็นเพื่อเจริญชีวิตเป็นบุตรที่ดีของพระเยซูและเป็นคนดีของสังคม


ภารกิจ
- ให้ผู้เรียนให้ได้รับความรู้หลักคำสอนของพระวิหารเจ้าและสามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินการชีวิตประจำวัน
- ผู้ให้บริการและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีห้องบรรยายความสำคัญในการปฏิบัติกิจของศาสนา คาทอลิกและศาสนาที่ตนนับถือ

กลยุทธ์
- สนับสนุนและส่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคำสอนของพระวิหารเจ้าและสามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินการชีวิตประจำวันได้
- สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนมีปัญญาเห็นความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ ของศาสนาคาทอลิกและศาสนาที่ตนเคารพนับถือ

เป้าหมาย
- ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคำสอนของพระวิหารเจ้าและสามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นคนมีปัญญาเห็นความสำคัญในการปฏิบัติกิจของศาสนา คาทอลิกและศาสนาที่ตนเคารพนับถือ

ข้อมูล

 

 S 49315866

Rate this item
(7 votes)