TabTopbar

23 พ.ย. 2559
1650 times

 

Info AFS

     มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

    โดยในปีการศึกษาหน้า นักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้รับทุนการศึกษา จาก เอเอฟเอส ประเทศไทย ร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี นับเป็น เอเอฟเอส รุ่นที่ 56 ปีคริสต์ศักราช 2017-2018 กลุ่มภาคพื้นทวีปใต้ ดังนี้
1. นายธเนษฐ เจริญพานิชสันติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศบราซิล
2. นายวัชภาสน์ อุไรรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้ทุนไปศึกษา ณ ประเทศอาร์เจนตินา

   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นโลกในมุมมองที่ต่างออกไป พำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ใช้ชีวิตร่วมกับชาวต่างชาติ พบปะเพื่อน สังคมต่างชาติ เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภาษา และเป็นการวางรากฐานอนาคตที่ดีสืบไปRate this item
(2 votes)