TabTopbar

Joseph Admin

Joseph Admin

Admin joseph upatham school

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ? คณะครูจัดเตรียม ⚡ “เวทีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” ⚡
ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ? ? ? ? ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
28 3 66 1

 

? บรรยากาศการประเมินแฟ้มพัฒนางานของคุณครู จากคณะกรรมการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
? ณ ห้องประชุมนักบุญเปโตร (ด้านข้างหอพักโต)
 
21 3 66 1
 
21 3 66 2
 
21 3 66 3
 
21 3 66 4
? 23/3/66 (Thai Language and Mathematics Departments)
? วันที่ 15 มีนาคม - 11 เมษายน 2566 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย ได้ดำเนินการจัดการพัฒนาคณะครูด้านการใช้ภาษาเพื่อการสืืื่อสาร English Communicative for Thai Teachers ⏰ ในช่วงเวลา 15.10 - 16.00 น. ✌ 23/3/66 (Thai Language and Mathematics Departments จำนวน 45 ท่าน โดย T.Cris / T.Henry)
? ณ ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย
 
23 3 66 1
 
23 3 66 2
 
23 3 66 3

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา บาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง ตัวแทนคณะผู้บริหารศูนย์ภาษานิตโยและหลักสูตรสองภาษาให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซีย Ms. Caecilia Tutuandari, Ph.D. (Vice Rector for Collaboration and Alumni Affairs, Ms.Yurisdixta Menavia, S.S. ( Head of International Office) และบาทหลวง Fr.Agustinus Sugiyo Pitoyo, SJ ? ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ภาษาอังกฤษนิตโย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาครู โดยมี มาสเตอร์สามัคคี กิจเจริญ มิสมยุรี แสงไพโรจน์ และมิสอรุณีย์ ไทยแย้ม เป็นผู้นำเสนอในด้านของโรงเรียน และบาทหลวงอนุศักดิ์ กิจบำรุง พาเยี่ยมชมแผนกหญิง และแผนกอนุบาลพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์อินโดนีเซีย

23 3 66 1

23 3 66 2

23 3 66 3

23 3 66 4

? วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ⏰ (เวลา 08:00 น.)
ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
--------------------------------------------------------------------------
? ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง และครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมลงคะแนน เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เลือกจำนวน 1 3 หมายเลข ⏰ (เวลา 08:00 น. - 12:00 น.) ณ ห้องประชุมขั้น 2 อาคารนักบุญยอห์นปอล ที่ 2
 
07
☘ 5 มิถุนายน ? วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมของเราที่ย่ำแย่ลงทุกวัน สังเกตได้จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการที่มนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดี ๆ นั่นเอง จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
 
06
? วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
??? พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 ???
?? รอบที่ 1 เวลา 08.15 - 09.20 น. นักเรียนที่เข้าร่วมพิธี
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกแผนก
- นักเรียนสามเณร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
--------------------------------------------------------------------------
?? รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 12.10 น. นักเรียนที่เข้าร่วมพิธี
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกแผนก
- นักเรียนสามเณร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
?ณ หอประชุม อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
03
04
05