TabTopbar

ตราประจำโรงเรียน

21 ม.ค. 2559
5186 timesLOGOJOSEPH

 

ไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายของการผ่านความยากลำบากไปสู่ชัยชนะ และความสำเร็จ อักษรย่อJS มาจาก JOSEPH เป็นชื่อของนักบุญยอแซฟ
(ภัสดาของพระนางมารีย์ มารดาของพระเยซูเจ้า) ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

หนังสือและกระถางเพลิงที่มีเปลวไฟลุกสว่างโชติช่วง หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา และความสว่างของชีวิต กรอบ 5 เหลี่ยมปลายแหลม ตั้งอยู่บนกรอบ 4 เหลี่ยม

ORA et LABORA หมายถึง ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีรากฐานมาจากการอธิฐาน และลงมือทำงาน คือ มีมิติทางด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ควบคู่ไปกับมิติการนำวิชาความรู้มาปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการลงมือทำงาน

เส้นแบ่งกลางกรอบ 5 เหลี่ยม หมายถึง การศึกษาต้องมีความสมดุล ระหว่างมิติทางด้านศาสนา จริยธรรม คุณธรรม กับมิติทางด้านหลักการ และทฤษฎีทางวิชาการ

เส้นขนาน 2 เส้นในกรอบ 5 เหลี่ยมด้านบน หมายถึง ความเสมอต้นเสมอปลาย ความคงเส้นคงวาของอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา ปรัชญาของโรงเรียน ORA et LABORA จงอธิษฐาน และลงมือทำงาน

ORA et LABORA เป็นภาษาลาติน อ่านว่า “โอรา แอ๊ด ลาบอรา”
ORA แปลว่า จงอธิฐานภาวนา หมายถึง การมีส่วนสัมพันธ์กับพระเจ้า หรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นมิติทางศาสนา เป็นเรื่องของคนมีศาสนา

Et และ LABORA แปลว่า จงทำงาน หมายถึง การกระทำกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของการมีชีวิตมนุษย์ เมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่า “จงอธิฐาน และลงมือทำงาน”
ซึ่งถือเป็นแนวทางสำหรับพวกเราทุกคนในการจะกระทำกิจการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็น การเรียนการสอนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะในตำแหน่งต่างๆ นั้นต้องระลึกเสมอว่า เรามีพระเป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออยู่กับเรา
คอยช่วยเหลือเรา และมีหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม ดังคติพจน์ของโรงเรียน

 

ภาพลักษณ์ของโรงเรียน

 

ลูกยอแซฟต้องมีความรับผิดชอบ นอบน้อมด้วยความสุภาพทั้งกายใจ มีอัธยาศัยไมตรีอันดีงาม

 

 

คติพจน์ของโรงเรียน 

 

 

เรียนเป็นเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

 

สีประจำโรงเรียน yellow เหลือง หมายถึง ความศรัทธายึดมั่นในหลักปฏิบัติทางศาสนา
green เขียว หมายถึง ความมีชีวิต ความอุดมสมบูรณ์ ความหวัง และความเจริญก้าวหน้า
ดอกไม้ประจำโรงเรียน sornklinFlower ดอกซ่อนกลิ่น 
Rate this item
(0 votes)